Celebra amb nosaltres el nostre 75è aniversari

Celebra el nostre 75è aniversari


Promoció activa entre: 01/03/2024 - 31/12/2024

Celebra el nostre 75è aniversari. Et presentem SUMI75, un programa que et permetrà sumar punts amb les teves compres que podràs bescanviar per fantàstics regals. Properament estarà operativa la web www.sumi75.com amb tots els regals. A continuació, et detallem les Condicions d’Ús i les Bases del Programa SUMI75:

 

Celebra amb nosaltres el nostre 75è aniversari

 

Com funciona SUMI75?

Termes i condicions del Programa SUMI75 per a clients de SUMINISTRADORA DEL VALLÉS, S.A.

Aquest document té per finalitat regular els TERMES i CONDICIONS GENERALS del Programa SUMI75 per a clients de SUMINISTRADORA DEL VALLÉS, S.A.

L’afiliació a aquest programa suposarà l’acceptació plena i sense reserves de tots i cadascun dels Termes i/o Condicions Generals presents en aquest document, així com de les mateixes Bases del programa dissenyades per SUMINISTRADORA DEL VALLÉS, S.A.

1. PARTICIPANTS AL PROGRAMA SUMI75

Poden ser membres del programa SUMI75 tots aquells clients de SUMINISTRADORA DEL VALLÉS que estiguin en estat d’Alta al sistema en qualsevol moment, així com al corrent de pagament a les seves factures. SUMINISTRADORA DEL VALLÉS es reserva el dret a causar baixa entre aquells clients que presentin impagaments.

Queden exclosos del Programa SUMI75 aquells clients que pertanyin a Institucions Públiques, així com Centres de Salut institucionals i distribuïdors.

2. OBTENCIÓ DE PUNTS

Cada 1.000 € de compra a SUMINISTRADORA DEL VALLÉS de productes de qualsevol marca s’aconseguiran 30 punts, que s’acumularan al compte SUMI75 del client (per les compres efectuades de l’1 de gener del 2024 al 31 de desembre del 2024).

Aquells clients que durant l’any 2024 facin una facturació igual o superior al 10% respecte de l’any 2023, obtindran 30 punts extra per cada 1.000 € d’increment en aquesta facturació.

Les compres que es realitzin de forma presencial al taulell del nostre Punt de Venda de Sabadell entre l’1 de maig i el 31 de juliol de 2024 aconseguiran el Doble de Punts.

Entre els dies 5 i 10 de cada mes es realitzarà l’actualització de punts de cada client a la plataforma www.sumi75.com.

Els grups d’empreses que així ho desitgin podran sumar els punts de totes les seves compres en un únic compte.

Durant l’any 2024 es faran diferents campanyes comercials per augmentar l’obtenció de punts extres entre els clients de SUMINISTRADORA DEL VALLÉS.

Tots els punts caducaran el 25 de gener del 2025, deixant sense efecte aquells punts que no s’hagin bescanviat anteriorment.

Els viatges a la República Dominicana i a les Illes Canàries que s’inclouen dins del Programa de Punts es realitzaran durant l’any 2025 i seran organitzats, sense possibilitat de ser canviats per altres destinacions ni dates previstes. Màxim 2 places per client. Per poder realitzar el viatge, s’ha d’assolir l’objectiu comercial mínim per obtenir 1 plaça.

Participen al Programa SUMI75 totes les marques amb les que col·labora SUMINISTRADORA DEL VALLÉS i són objecte d’obtenció de punts del programa qualsevol producte que SUMINISTRADORA DEL VALLÉS pugui subministrar.

Les condicions acordades amb cada client es mantindran inalterables al desenvolupament del Programa SUMI75. L’obtenció de punts és complementària a totes les condicions comercials, excepte operacions especials a determinar en cada cas per SUMINISTRADORA DEL VALLÉS.

SUMINISTRADORA DEL VALLÉS es reserva la facultat d’augmentar o reduir les marques participants al llarg del desenvolupament del programa en el futur, prèvia comunicació i publicació de les noves condicions.

Cada client rebrà un usuari i una contrasenya per poder accedir al Programa SUMI75 per primer cop. Durant el primer accés, recomanem modificar la contrasenya per garantir la màxima seguretat.

Pots bescanviar els teus punts per regals fantàstics en aquesta web.

Treu partit a les teves compres a SUMINISTRADORA DEL VALLÉS
i celebra amb nosaltres el nostre 75è aniversari!

 

BASES DEL PROGRAMA DE PUNTS SUMI75

INFORMACIÓ GENERAL “SUMI75”

SUMI75 és un programa de fidelitat desenvolupat per SUMINISTRADORA DEL VALLÉS, S.A. amb domicili social al c. Vergòs, 40, 08203 – Sabadell i CIF A08781882.

El programa de fidelitat SUMI75 es basa en l’obtenció de punts bescanviables per productes o serveis que SUMINISTRADORA DEL VALLÉS posa a disposició dels seus clients per celebrar el 75è aniversari.

El Programa SUMI75 s’articula a través de l’alta a la web www.sumi75.com utilitzant l’usuari i la contrasenya que SUMINISTRADORA DEL VALLÉS proporcionarà a cadascun dels seus clients. Per seguretat, SUMINISTRADORA DEL VALLÉS recomana a cadascun dels clients que modifiquin la contrasenya d’accés després d’accedir al programa per primera vegada. Posteriorment, realitzada la seva identificació de client, les seves compres a SUMINISTRADORA DEL VALLÉS serviran per a l’acumulació i utilització dels avantatges promocionals i altres beneficis associats al Programa. Consulta al web www.sumi75.com/condicionsdus tot el procés per a l’obtenció de punts del Programa i el seu bescanvi per regals.

Les normes per les quals es regeix el Programa SUMI75 són les que a continuació es relacionen:

1) PARTICIPANTS AL PROGRAMA SUMI75

1.1 Per participar a SUMI75 caldrà disposar d’un usuari i una contrasenya que SUMINISTRADORA DEL VALLÉS proporcionarà als clients perquè puguin accedir a la web www.sumi75.com.

La utilització del Compte SUMI75 pressuposa el coneixement i l’acceptació de les condicions generals d’utilització detallades en aquest document i al web www.sumi75.com.

SUMINISTRADORA DEL VALLÉS podrà restringir la participació de qualsevol client a aquest programa, sempre que aquest infringeixi aquestes bases i les condicions d’ús.

1.2 Podran obtenir un Compte SUMI75 totes les persones físiques majors d’edat i les jurídiques que siguin clients de SUMINISTRADORA DEL VALLÉS, excepte institucions públicas, centres de salut institucionals ni distribuïdors.

1.3 La primera utilització del Compte SUMI75 suposa l’acceptació expressa de les bases del Programa pel posseïdor del compte.

1.4 El Compte SUMI75 és un compte nominatiu segons les dades fiscals, postals i de contacte que SUMINISTRADORA DEL VALLÉS disposi a les seves bases de dades corporatives de cada client.

1.5 Segons s’especifica a les presents bases del Programa SUMI75, al Catàleg i al web www.sumi75.com, per accedir a alguns productes i serveis inclosos a l’oferta, així com per bescanviar els punts obtinguts durant el desenvolupament del programa, serà requisit indispensable que el posseïdor del Compte SUMI75 hagi accedit, com a mínim, una vegada.

2) OBTENCIÓ DE PUNTS

2.1 El posseïdor del Compte SUMI75 acumularà punts per les adquisicions dels productes a SUMINISTRADORA DEL VALLÉS. Consulta la pàgina www.sumi75.com/condicionesdus per conèixer el procés d’obtenció de punts.

2.2 El nombre de punts necessaris per bescanviar pels regals disponibles al programa es podran consultar a www.sumi75.com.

2.3 SUMINISTRADORA DEL VALLÉS mantindrà en un registre automatitzat el saldo de punts acumulat amb cada compte SUMI75, el qual podrà ser consultat al web www.sumi75.com.

2.4 Una persona no podrà ser posseïdora de més d’un compte SUMI75.

2.5 Els punts només podran ser obtinguts pel posseïdor del compte, en el moment de l’adquisició dels productes que SUMINISTRADORA DEL VALLÉS posa a la vostra disposició.

3) BESCANVI DE PUNTS

3.1 S’entén per bescanvi de punts, el canvi dels mateixos pels productes o serveis continguts al Catàleg SUMI75. El bescanvi de punts implica necessàriament, i en tot cas, la disminució del saldo de punts corresponent al posseïdor del Compte SUMI75 en la mateixa quantitat que els punts emprats en el bescanvi.

3.2 Els punts obtinguts en cap cas no podran ser bescanviats per diners en efectiu.

3.3 Per a cada producte o servei del Catàleg SUMI75 s’especificarà amb claredat el nombre de punts necessaris pel bescanvi, així com la forma de portar-lo a terme.

3.4 Bescanvi de punts per regals.

Bescanvi de punts per regals amb entrega al domicili del titular registrat del Compte SUMI75. SUMINISTRADORA DEL VALLÉS remetrà el regal sol·licitat pel titular registrat del Compte SUMI75 al domicili d’aquest sempre que sigui dins del territori nacional peninsular.

En aquells casos en què es determini expressament, per a l’obtenció de determinats productes o serveis, SUMINISTRADORA DEL VALLÉS podrà exigir no només el bescanvi de punts, sinó també l’abonament d’una quantitat de diners, que s’especificarà en cada cas.

Sempre, i en tot cas, l’oferta de productes estarà limitada a les seves existències. En cas que algun producte no estigui disponible, SUMINISTRADORA DEL VALLÉS es reserva el dret de substituir-lo per un altre producte de característiques similars o eliminar-lo de l’oferta.

3.5 Devolucions

3.5.1 Devolucions d’articles bescanviats per només punts:
Les devolucions dels regals podran fer-se en el termini de màxim de 15 dies a la mateixa web www.sumi75.com o mitjançant el correu electrònic celebra@sumi75.com (articles de lliurament a domicili). Passat aquest termini, si es presentés algun defecte de fàbrica, s’activa la garantia del fabricant.

3.6 SUMINISTRADORA DEL VALLÉS no es fa responsable de la manca de disponibilitat per al bescanvi dels punts o de la pàgina web del Programa SUMI75 per motius aliens a la seva voluntat.

Qualsevol incidència s’haurà de gestionar a través del Servei d’Atenció al Client SUMI75 (93 720 63 63 o el correu celebra@sumi75.com).

T'ajudem?

Contacta amb nosaltres per obtenir una resposta més directa amb les teves necessitats